Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Co oznaczają dane z MONITORA ?

MONITOR rejestruje wszystkie gminy w Polsce, wszystkie podmioty realizując publiczne zadanie ochrony zwierząt finansowane przez gminy, a także transakcje między gminami i podmiotami w każdym roku. Służy budowaniu obrazu problemu bezdomnych zwierząt i obrazu rynku obrotu bezdomnymi zwierzętami.

Dane prezentowane w MONITORZE są wynikiem interpretacji dokumentów źródłowych, głównie odpowiedzi gmin na coroczne pytanie o realizację zadania gminy określonego w art. 11 i 11a ustawy o ochronie zwierząt. Corocznie pytamy gminy:

  • z kim gmina zawierała umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt?
  • z kim gmina zawierała umowy o zapewnienie im opieki?
  • ile bezdomnych zwierząt (psów/kotów) było objętych działaniem gminy?
  • jakie były łączne koszty realizacji zadania publicznego?
(patrz: wniosek o informację publiczną skierowany do wszystkich gmin w 2014 roku)

Pytania są ogólnikowe, bo gminy bardzo różnie realizują zadanie i różnie je dokumentują. Często nie rejestrują i nie mają wiedzy o kosztach cząstkowych czy losach zwierząt objętych zadaniem.

Publikowane liczby odnoszące się do poszczególnych gmin, podmiotów i transakcji mają znaczenie przede wszystkim statystyczne. Formułowanie wniosków o działaniu konkretnych gmin, podmiotów i o konkretnych transakcjach wymaga zawsze sięgnięcia do dokumentów źródłowych, a niekiedy uzyskania jeszcze innych informacji. Kopie dokumentów źródłowych wskazywane są w każdej rubryce, w jakiej pojawiają się dane o ilości psów i kwotach pieniędzy.

W szczególności, prosimy zwrócić uwagę, że pary liczb w rubrykach ilość psów i kwota zł. mają dwojakie znaczenie.
• W kontekście gminy, dotyczą podsumowania zadania gminy, które może obejmować także działania nie kształtujące losów bezdomnych zwierząt (np. doraźna pomoc, sterylizacja, dokarmianie itd.).
• W kontekście podmiotu, dotyczą przekazania mu bezdomnych zwierząt, traktowanego przez gminę jako zakończenie (dopełnienie) jej zadania publicznego. Takie przekazanie odpowiedzialności za dalszy los zwierząt uważamy za obrót bezdomnymi zwierzętami.

Staramy się rzetelnie interpretować dokumenty i publikować w MONITORZE tylko takie liczby, które wprost wynikają z dokumentów źródłowych, stąd wiele pustych rubryk. Jednak mogą się zdarzyć interpretacje nietrafne lub zwykłe błędy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie sprostowań, wątpliwości czy uzupełnień na adres Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS: boz@boz.org.pl

Przewodnik po MONITORZE

Korzystanie z MONITORA można zacząć od wybrania konkretnej gminy lub konkretnego podmiotu.

Każda gmina ma, niezależnie od jej nazwy, unikatowy identyfikator liczbowy (GID), bo bywa, że różne gminy mają tę samą nazwę. Na przykład gmina miejska ( M ) i wiejska ( W ). Pierwszą informacją o danej gminie jest podsumowanie jej zadania w danym roku ( psy/kwota ) oraz wskazanie na najważniejsze podmioty, którym zlecała zadanie oraz najważniejsze dokumenty (coroczna informacja z gminy [ I ], kopie umów [ U ], inne [ X ] ).

Rejestrowany w bazie podmiot może być wskazany przez jego skrótową nazwę (arbitralnie przyjętą w MONITORZE). Nazwy podmiotów przyjmowane są najczęściej od nazwy miejscowości (zwłaszcza regularne schroniska) lub od nazwiska (przedsiębiorcy, zakłady lecznicze dla zwierząt). Podmiot można też znaleźć po charakterystycznym wyrażeniu z jego opisu (np. nazwisko, nazwa ulicy itp.). Niezależnie od nazwy i opisu, podmioty mają nadany unikatowy identyfikator liczbowy (PID).

Odsyłacz podmioty wg powiatów pozwala wyświetlić wszystkie podmioty w układzie województw a następnie powiatów — rozumianych tu jako obszary właściwości Powiatowych Lekarzy Weterynarii (czasem jeden PLW jest właściwy także dla sąsiednich powiatów). Pozwala to każdemu podmiotowi łatwo przypisać właściwy organ rządowego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.

Opis podmiotu zawiera jego rzeczowe określenie, miejscowość siedziby i/lub miejsca opieki nad zwierzętami, oraz ew. adnotacje o rejestracji w Inspekcji Weterynaryjnej (schroniska) i w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej (zakłady lecznicze dla zwierząt). Właściciel i administrator schroniska jest rozróżniany (choć nie w przypadku gminy i podległych jej jednostek, np. zakładów komunalnych).

Jeśli podmiot jest rejestrowany przez Inspekcję Weterynaryjną jako schronisko, kolejną informacją są dane z raportu PLW o przepływie zwierząt przez schronisko w danym roku. Z szeregu liczb wyliczana jest od razu liczba zwierząt "utraconych" (suma uśmierconych, padłych i zbiegłych) oraz jej proporcja do przyjętych. Taki procent "utraconych" może służyć za najogólniejszy wskaźnik poziomu opieki w schronisku.

Kolejnym działem informacji o podmiocie jest wykaz gmin z którymi podmiot współpracował w danym roku. Dla każdej gminy, w wierszu oznaczonym podmiot podana jest liczba psów i kwota pieniędzy jaką podmiot przyjął z gminy (o ile jednoznacznie wynika to z dokumentów). W wierszu oznaczonym gmina podane są — jako kontekst — liczby odnoszące się do całego zadania gminy w danym roku. Wskazując na gminę można łatwo sprawdzić czy i z jakimi innymi podmiotami gmina współpracowała w realizacji zadania, co pozwala na zorientowanie się w sposobie działania tej gminy.

Korzystanie z MONITORA polega na poruszaniu się w pętli odsyłaczy "gmina-podmiot" i "podmiot-gmina", co odpowiada sytuacji, gdy jedna gmina współpracuje z potencjalnie wieloma podmiotami, zaś dowolny podmiot — z wieloma gminami.

Podmiotom przypisujemy formalny status prawny: jednostka gminna (g), przedsiębiorca (p), organizacja pozarządowa (o). Pomimo, że kryteria te nie są do końca rozdzielne i ścisłe. Nie dzielimy podmiotów podmiotów ze względu na zakresy działalności, o jakich mowa w przepisach prawa (wyłapywanie, prowadzenie schroniska, leczenie). Podział taki nie znajduje bowiem dostatecznego odzwierciedlenia w praktyce. Podobnie jak podział na "schroniska" (rejestrowane przez I.W.), "miejsca przetrzymywania zwierząt przed odwiezieniem do schroniska" i pozostałe "azyle", "przytuliska", "hotele", etc. Zamiast tego, staramy się śledzić czy dany podmiot jest finalnym odbiorcą zwierząt z gminy i sam dysponuje nimi dalej, czy też jest tylko ogniwem pośrednim (wyłapywanie do ustalonych schronisk, doraźna pomoc weterynaryjna).

O MONITORZE

MONITOR jest ogólnodostępną bazą danych, zawierającą informacje publiczne. Celem publikacji jest dostarczenie źródłowych danych dla kontroli realizacji zadania własnego gmin. Stanowi on kontynuację publikacji Fundacji dla Zwierząt ARGOS, zapoczątkowanych w 2006 roku.

MONITOR powstał jako część Projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ten realizuje Fundacja dla Zwierząt ARGOS, wraz z partnerami: Stowarzyszenie OBRONA ZWIERZĄT (Jędrzejów), Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ (Wrocław), Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Rzeszowie.