Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005
w zastosowaniu do transportu wyłapywanych psów i kotów

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
(Dz. Urz. UE L z 05.01.2005, str. 1)

PDF (kopia lokalna) [690 KB]

PDF (na serwerze EUR-Lex)

f r a g m e n t y

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgledniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego artykuł 37, uwzgledniając wniosek Komisji, uwzgledniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzgledniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, po konsultacji z Komitetem Regionów, a takze mając na uwadze, co nastepuje:

(...)

(12) Transport w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymianą pieniędzy, towarów lub usług. Transport w celach komercyjnych obejmuje w szczególnosci transport, który bezpośrednio lub pośrednio wiąże się lub ma na celu osiągnięcie korzyści finansowych.

(...)

Art. 1. Zakres

(...)

5. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje sie do transportu zwierząt nie mającego związku z działalnościa gospodarczą oraz do transportu zwierząt bezpośrednio do lub z gabinetów lub klinik weterynaryjnych, odbywającego się z polecenia lekarza weterynarii.

Artykuł 3. Ogólne warunki transportu zwierząt

Nikt nie moze przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia. Ponadto należy spełnić nastepujące warunki:

(...)

b) zwierzęta są zdolne do podróży;

(...)

Artykuł 4. Dokumentacja transportu

1. Do transportu zwierząt uprawnione są jedynie osoby posiadające w środku transportu dokumenty określające:
a) pochodzenie zwierząt i ich właściciela;
b) miejsce wyjazdu;
c) datę i czas wyjazdu;
d) przewidziane miejsce przeznaczenia;
e) przewidywany czas trwania przewozu.

2. Przewoznik udostępnia dokumentację określoną w ust. 1 właściwej władzy na jej żądanie.

Artykuł 5. Obowiązki planowania w odniesieniu do transportu zwierząt

1. Żadna osoba nie może zawrzeć umowy przewozu lub umowy o podwykonawstwo na przewóz zwierząt z wyjątkiem autoryzowanych przewozników zgodnie z art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 1.

(...)

Artykuł 6. Przewoźnicy

1. Przewoźnikiem może być jedynie osoba, która otrzyma zezwolenie wydane przez właściwe władze zgodnie z art. 10 ust. 1 lub w przypadku długotrwałych przewozów, zgodnie z art. 11 ust. 1. Podczas transportu zwierząt kopia zezwolenia powinna być dostępna dla właściwych władz.

(...)

Artykuł 10. Wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników

1. Właściwe władze wydają przewoźnikom zezwolenie, pod warunkiem że:

(...)

b) osoby ubiegające się wykazały, że dysponują wystarczającą liczbą własciwego personelu, wyposażenia i procedur operacyjnych umożliwiających im przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, w tym w odpowiednim przypadku zasad dobrej praktyki;

c) osoby ubiegające się lub ich przedstawiciele nie figuruja w rejestrze skazanych za poważne naruszenia prawodawstwa wspólnotowego oraz/lub ustawodawstwa krajowego dotyczacego ochrony zwierzat (...)

2. Właściwe władze wydają zezwolenia określone w ust. 1, zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale I zalącznika III.

(...)

Artykul 11. Wymagania dotyczące zezwoleń w przypadku długotrwalych przewozów [ponad 8 godzin]

(...)


ZAŁĄCZNIK I. PRZEPISY TECHNICZNE

(określone w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i ust. 2 lit. a))

ROZDZIAŁ I Zdolność do transportu

1. Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeźeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.

2. Zwierzęta zranione lub wykazujace słabość fizjologiczną lub patologie, nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególnosci, jeśli:

a) nie są zdolne do samodzielnego poruszania sie bez bólu lub poruszania się bez pomocy;
b) mają poważną ranę otwartą, lub wypadnięcie;
c) są to ciężarne samice bedące w okresie przekraczajacym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu;
d) są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie;
(...)
f) są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba że towarzyszy im matka;

3. Chore lub zranione zwierzęta mogą być uznawane za zdolne do transportu, jeśli są:

a) lekko zranione lub chore, a transport nie spowoduje dodatkowego cierpienia; w razie wątpliwosci, konieczna jest decyzja weterynarza;
(...)
c) transportowane pod nadzorem weterynaryjnym lub po leczeniu lub też po diagnozie weterynaryjnej. Zezwolenie na tego rodzaju transport zostaje wydane jedynie wówczas, jeśli objęte nim zwierzęta nie są poddane niepotrzebnemu cierpieniu lub złemu traktowaniu;

(...)

5. Środki uspokajające nie mogą być stosowane u zwierząt transportowanych, chyba że jest to całkowicie niezbędne do zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz środki stosowane są pod nadzorem weterynaryjnym.

(...)


Wzór zezwolenia dla przewoźnika wydawnego na podstawie art. 10 ust. 1 Rozporządzenia.

wzór zezwolenia


Patrz także:
• przepisy rodz. 7 o transporcie zwierząt w ustawie o ochronie zwierząt (art. 24 i nast.),
• rozporządzenie w.s. wymagań weterynaryjnych (...) przewozu zwierząt.