Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Z obrad nad poprawkami
do ustawy o ochronie zwierząt w 2002 r.

Sejmowa Komisja Europejska, dnia 04.06.2002:

(...)

Poseł Jerzy Czepułkowski:
Przechodzimy do poprawki 6, która dotyczy zmiany 7 i polega na dodaniu nowego ust. 1 w brzmieniu: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich humanitarne wyłapywanie oraz utrzymywanie schronisk należy do zadań własnych gmin". Jest to naprawdę nowe brzmienie art. 11 ust. 1. Różnica polega na dodaniu przed wyrazem "wyłapywanie" wyrazu "humanitarne" oraz na dodaniu gminom obowiązku utrzymywania schronisk.

Sekretarz stanu Józef Pilarczyk:
Poprawka nakłada na gminy w każdej sytuacji obowiązek utrzymywania schronisk. Dotychczas art. 11 określał, że gmina miała zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, co nie oznaczało, że w każdym przypadku gmina musiała utrzymywać schroniska, tym bardziej, że nie otrzymuje ona na ten cel żadnych środków. Rząd proponuje odrzucenie poprawki 6.

(...)

Poseł Jerzy Czepułkowski:
(...) zapis będzie pociągał za sobą konsekwencje finansowe dla gmin. Bez względu na to, czy dziś gminy łożą na utrzymanie schronisk leżących na terenie innych gmin, czy też nie łożą, natychmiast wystąpią o skorygowanie subwencji ogólnej, co oznacza kolejne wydatki budżetowe.

Prof. Andrzej Elżanowski:
Utrzymywanie schronisk jest podstawowym zabiegiem w obrębie opieki nad zwierzętami. Istnienie schronisk nadaje humanitarny sens wyłapywaniu zwierząt, gwarantuje adopcje, sterylizację itp. Bez schronisk ten przepis pozostanie w znacznym stopniu przepisem papierowym. Apeluję o poparcie dla tej poprawki.

Poseł Jerzy Czepułkowski:
Wszystkie argumenty były już omówione podczas poprzedniego spotkania. Zwracam uwagę na fakt, iż wnioskodawcy nie wskazali źródła finansowania poprawki. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa posłów opowiada się za przyjęciem poprawki 6? Stwierdzam, że w głosowaniu poprawka 6 została odrzucona większością 15 głosów przy 4 głosach poparcia, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

(...)

 

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dnia 21.06.2002:

(...)

Senator Marian Kozłowski:
Strona 6, art. 11. Pojawiły się uwagi, że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom i ich humanitarne wyłapywanie oraz utrzymywanie schronisk należy do zadań własnych gmin.
(Głos z sali: Należy do czego?)
(Przewodniczący Jerzy Pieniążek: Do zadań własnych gmin. Po prostu trochę to poprawimy.)
Chodzi o to, że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, ich humanitarne wyłapywanie oraz utrzymywanie schronisk należy do zadań własnych gmin.

Przewodniczący Jerzy Pieniążek:
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to zapewnienie opieki. Pojawia się pytanie, co to jest humanitarne wyłapywanie?
(Senator Marian Kozłowski: Taki był wniosek.)
Wiem, był taki wniosek. Jest pytanie, czy wchodzimy w to? Gminy zaraz nam powiedzą: dajcie na to pieniądze.

Senator Andrzej Anulewicz:
Panie Przewodniczący, trudno byłoby przypisać samorządom zadanie utrzymywania schronisk. Jestem pod wrażeniem tej dyskusji. Z jednej strony cieszę się, że mamy tyle ugrupowań działających na rzecz ochrony zwierząt, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ci ludzie mogliby zrobić o wiele więcej. Uważam, że przypisanie samorządom zadania utrzymywania schronisk byłoby dzisiaj niewłaściwe.

Przewodniczący Jerzy Pieniążek:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Departamentu Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Piotr Jakubowski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, wniosek o identycznej treści pojawił się w trakcie prac komisji sejmowej i został odrzucony z następujących przyczyn. Dodanie takiego zapisu nałożyłoby na każdą gminę obowiązek utrzymywania schroniska, a jednocześnie zdjęłoby całą odpowiedzialność z organizacji ekologicznych.

Przewodniczący Jerzy Pieniążek:
Pani Sekretarz, proszę zapisać argumentację dla pana profesora Kozłowskiego.
(Senator Marian Kozłowski: Zostawiamy bez zmian?)
(Głos z sali: Bez zmian.)
Zostawiamy. Widzę, że jest zgoda, ale potrzebna jest argumentacja, która pozwoli stwierdzić, że wniosek, który wpłynął i który poważnie rozważaliśmy, został oprotestowany przez samorządy.

(...)

źródło: http://www.senat.gov.pl/k5/kom/krol/2002/018rrw.htm