Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

Wytyczne z 1961 roku

PISMO OKÓLNE Nr 48 MIMSTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 3 października 1961 r. L. dz. URT-IV/92/61
w sprawie uregulowania zagadnienia bezpańskich psów i kotów
na terenie miast

W załączeniu przesyłam celem stosowania wytyczne regulujące zagadnienie bezpańskich psów i kotów na terenie miast.

Zwracam uwagę, że w odniesieniu do psów i kotów chorych lub podejrzanych o wściekliznę mają zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 22.VIII.1927 roku o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77 póz. 673) oraz rozporządzeń wykonawczych do tego rozporządzenia.

MINISTER
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr St. Sroka

Załącznik da pisma okólnego Nr 48 M.G.K. z dnia 3 października 1961 r.

Wytyczne w sprawie uregulowania zagadnienia bezpańskich psów i kotów na terenie miasta

Ustala się następujące zasady uregulowania przez terenowe organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zagadnienia bezpańskich psów i kotów (zwanych dalej bezpańskimi zwierzętami) na terenie miast. Pod pojęciom bezpańskich zwierząt rozumie się psy i koty pozostające bez dozoru.

 1. Prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem zagadnienia bezpańskich zwierząt na terenie miast należy do obowiązków wydziałów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów właściwych miejskich rad narodowych. Środki finansowe na prowadzenie działalności w tym zakresie powinny być zabezpieczone w części 7 rozdz. 12 ("Oczyszczanie") budżetów rad narodowych. Zgodnie z §11 p. 1 uchwały nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej (M.P. Nr 65, poz. 310) pierwsze wyposażenie w środki trwale i przedmioty nietrwałe przedsiębiorstw oczyszczania - w związku z poszerzeniem zakresu ich działalności - jest dokonywane z budżetów terenowych.
 2. Wykonywanie bezpośrednich zadań objętych niniejszymi wytycznymi i nieprzekazanych oddziałom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami należy do obowiązków przedsiębiorstw (zakładów) oczyszczania miast w ramach umów zawartych z wydziałami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów właściwych miejskich rad narodowych, jako czynności zleconych na warunkach odpłatności ze środków budżetu prezydiów miejskich rad narodowych. Zawierane umowy powinny określać m. in. rzeczowy zakres zadań oraz przeznaczone do ich wykonania wyposażenie techniczne i środki finansowe.
 3. W miastach, w których istnieją oddziały Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej powinny - za zgodą prezydium miejskiej rady narodowej - zlecić wykonywanie bezpośrednio zadań objętych niniejszymi wytycznymi miejscowemu oddziałowi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami upoważnionemu przez Zarząd Główmy tego Towarzystwa na podstawie zawartej z nim umowy na okres jednego roku. Umowa powinna m.in. określać rzeczowy zakres powierzonych Towarzystwu zadań, przeznaczone do ich wykonywania środki techniczne i finansowe oraz wysokość opłat, jakie Towarzystwo będzie pobierało w imieniu i na rzecz prezydium rady narodowej (pkt 24 wytycznych). Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na jeden miesiąc przed upływem danego roku, przyjmuje się, że zostaje automatycznie przedłużona na rok następny.
 4. W przypadku zlecenia Towarzystwu działalności w omawianym zakresie - prezydium miejskiej rady narodowej - poprzez wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - sprawuje funkcje nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonywania zleconych Towarzystwu zadań.
 5. W miastach, w których nie ma Oddziałów Towarzystwa opieki nad Zwierzętami, zadania w okresie objętym niniejszymi wytycznymi wykonują przedsiębiorstwa (zakłady) oczyszczania miast. Przedsiębiorstwa te powinny w jak najszerszym zakresie korzystać z doświadczeń i pomocy wskazanego przez Zarząd Główny oddziału Towarzystwa. Przedsiębiorstwa to umożliwią przedstawicielom Towarzystwa dokonywanie inspekcji społecznej schronisk w zakresie humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
 6. Wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich rad narodowych powinny na 3 miesiące przed rozpoczęciem działalności przez przedsiębiorstwa (zakłady) oczyszczania miast w omawianym zakresie zawiadomić o tym Zarząd Główny Towarzystwa, a na 14 dni przed rozpoczęciem tej działalności - również miejscowe społeczeństwo za pośrednictwem prasy, radia lub w inny sposób zwykle praktykowany w danym mieście.
 7. W celu zabezpieczenia prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie humanitarnego rozwiązania zagadnienia bezpańskich zwierząt wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich rad narodowych wyznaczą odpowiednie pomieszczenia na schroniska dla zwierząt i dostosują je do potrzeb, jakim mają służyć. Pomieszczenia takie powinny odpowiadać wymaganym przez właściwe organy warunkom sanitarno-higienicznym, posiadać doprowadzoną wodę i podłączenie do sieci kanalizacyjnej (ewent. zastępczo - szambo), przedziały z wybiegami dla psów, klatki dla kotów, wydzielone przedziały na kwarantannę, oraz ogrzewanie pomieszczeń w okresie chłodów. Należy przewidzieć również urządzenia do przyrządzania (gotowania) karmy dla zwierząt, pomieszczenie do likwidacji zwierząt oraz niewielki magazyn.
 8. Zwierzęta w schroniskach powinny być regularnie karmione i oddane pod opiekę personelu pielęgniarzy, pouczonych o konieczności przestrzegani zasad humanitarnego odnoszenia się do zwierząt.
 9. Dostarczanie do schronisk bezpańskich zwierząt powinno być w głównej mierze oparte na pomocy społeczeństwa. W tym celu we współdziałaniu z oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Związku Kynologicznego należy rozwinąć szeroką akcję propagandową (prasa, radio, telewizja, organizacje społeczne) na rzecz doprowadzania przez ludność bezpańskich zwierząt do schronisk. W ramach akcji propagandowej należy informować społeczeństwo o możliwości doprowadzania do schronisk zbędnych do chowu zwierząt, a szczególnie ślepych jeszcze miotów psów i kotów - w celu natychmiastowego humanitarnego ich uśpienia.
 10. Usypianie doprowadzonych do schronisk zwierząt powinno być dokonywane nieodpłatnie. Personel schroniska na żądanie zainteresowanych osób ma również obowiązek dokonywania czynności usypiania na mieście w posesji właściciela, po pokryciu opłat obejmujących zwrot związanych z tym kosztów ustalonych w myśl pkt. 21 i 22 wytycznych. Wysokość tych opłat ustalają właściwe prezydia miejskich rad narodowych.
 11. Niezależnie od udziału społeczeństwa w doprowadzaniu zwierząt należy w ramach schronisk zatrudnić pracowników, którzy będą się zajmowali doprowadzaniem zwierząt do schroniska. Pracownikom tym należy zapewnić odpowiednie środki transportowe do przewożenia zwierząt do schroniska.
 12. Pracownicy schronisk winni odznaczać się humanitarnym stosunkiem do zwierząt i być przeszkoleni przy współudziale Towarzystwa w zakresie właściwego obchodzenia się ze zwierzętami.
 13. Doprowadzeniu (dowiezieniu) do schroniska podlegają wyłącznie zwierzęta bezpańskie. Nie wolno doprowadzać psów puszczonych wolno, o ile pozostają one pod dozorem znajdującego się w pobliżu i czuwającego nad nimi właściciela chyba, że miejscowe przepisy wydane w oparciu o rozporządzenie z dnia 22 VIII 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych obejmują zakaz spuszczania ich z uwięzi lub ze smyczy.
 14. Psy powinny być przetrzymywane w schronisku w ciągu 14 dni. Psy mogą być przetrzymywane przez następne 14 dni na żądanie i koszt Towarzystwa, o ile pozwalają na to warunki lokalowe. Koty są przetrzymywane w okresie do 5 dni. Koszty pokrywane są wg ustalonych stawek.
 15. W tych terminach właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania pod warunkiem udowodnienia własności zwierzęcia, a o ile idzie o odebranie psów - ponadto pod warunkiem dopełnienia obowiązku w zakresie szczepienia przeciw wściekliźnie i zapłacenia należnego podatku. Właściciel wnosi ponadto opłaty wg. ustalonych stawek.
 16. O doprowadzeniu do schroniska psa rasowego należy bezzwłocznie zawiadomić miejscowy oddział Polskiego Związku Łowieckiego - jeśli chodzi o psy ras myśliwskich, lub Związku Kynologicznego - jeśli chodzi o psy innych ras - z wezwaniem do wyszukania osoby chętnej do zabrania danego zwierzęcia, gdyby w okresie 14 dni nie zgłosili się po odbiór właściciele. W razie braku w danym mieście oddziałów tych stowarzyszeń lub nie zgłoszenia przez nie osoby chętnej do zabrania psa, psy rasowe można wydawać ze schroniska do dalszego chowu osobom nic będącym ich właścicielami. Psy wydawane ze schroniska powinny być poddane szczepieniom przeciw wściekliźnie na koszt osoby odbierającej psa. Zabierający psa wnosi opłaty wg ustalonych stawek.
 17. Wymienione w punktach 15 i 16 stowarzyszenia i osoby odbierająca psy ze schronisku są obowiązane do uiszczenia opłat wg ustalonych, stawek oraz do podpisania zobowiązania do roztoczenia nad psem właściwej opieki.
 18. Zwierzęta chore na choroby niezaraźliwe i rokujące możliwość wyleczenia mogą być na żądanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami leczone w okresie 14 dni pozostawania w schronisku, jednakże wyłącznie na koszt tego Towarzystwa.
 19. Zwierzęta nieuleczalnie lub zaraźliwie chore podlegają na podstawie diagnozy lekarza weterynaryjnego natychmiastowemu uśpieniu. Pozostałe zwierzęta podlegają również uśpieniu przy zachowaniu przepisów pkt 14, o ile nie zostaną odebrane ze schroniska,
 20. Usypianie zwierząt powinno być dokonywane w sposób humanitarny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności - przez lekarza weterynaryjnego lub pod jego nadzorem. Zwłoki uśpionych zwierząt powinny być dostarczone do najbliższego zakładu utylizacyjnego (punktu zbiorczego).
 21. Stawki opłat, o których mowa w pkt. 10, 14 - 17 niniejszych wytycznych, ustalają prezydia właściwych miejskich rad narodowych W myśl § l pkt 1 uchwały nr 185 Rady Ministrów w sprawie przekazania prezydiom rad narodowym uprawnień do ustalania opłat i stawek taryfowych za niektóre usługi i świadczenia komunalne (M.P. Nr 61 poz. 344 z 1058 r.)
 22. Przy ustalaniu stawek opłat, o których mowa w pkt. 10, 14 - 17 powinny być uwzględnione wszystkie elementy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo (zakład) oczyszczania miasta, tj. koszty utrzymania zwierząt (wyżywienie i pielęgnacja), stosunkowa część kosztów związanych z wykonaniem określonych czynności (doprowadzenie lub przewiezienie zwierzęcia, dojazd pracownika na miejsce uśpienia miotu itp.) narzut kosztów ogólnych przedsiębiorstwa oraz 5% marża zysku. Stawki opłat powinny być ustalone w przeliczeniu na l dzień przy założeniu 7-dniowego (jako średniego) pozostawania zwierzęcia w schronisku,
 23. Stawki opłat ustalone w trybie i na zasadach omówionych w pkt. 21 i 22 mają również zastosowanie w przypadku zlecenia wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 wytycznych - Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.
 24. Wpływy z tytułu pobieranych opłat (pkt 10, 14 - 17) powinny być w całości przekazywane przez przedsiębiorstwa (zakłady) oczyszczania miast oraz przez oddziały Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami do budżetu prezydium właściwej rady narodowej.
 25. Schroniska prowadzone przez przedsiębiorstwa (zakłady) oczyszczania miast oraz przez oddziały Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami powinny podlegać stałemu nadzorowi urzędowego lekarza weterynaryjnego, a kierownictwo schroniska ma obowiązek zgłaszania temu lekarzowi przypadków podejrzenia o zaraźliwą chorobę zwierzęcą, podlegającą zgłoszeniu.
 26. Wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich rad narodowych opracują przy udziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i w uzgodnieniu z odpowiednimi organami sanitarnymi oraz weterynaryjnymi szczegółowe regulaminy działalności schronisk - ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność stosowania humanitarnych metod obchodzenia się ze zwierzętami oraz przestrzegania przepisów sanitarno-weterynaryjnych, zwłaszcza w zakresie obserwacji i izolacji zwierząt, odkażania pomieszczeń oraz sprzętu itp.