Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

Wymagania weterynaryjne wobec schronisk

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

 • Infrastruktura:
  • strefa buforowa 150 m od siedzib ludzkich,
  • ogrodzenie i utwardzenie terenu,
  • osiem rodzajów pomieszczeń o konkretnym przeznaczeniu gospodarczym,
  • trzy rodzaje pomieszczeń lub boksów dla zwierząt,
  • piec do spalania zwłok lub chłodnia.
 • utrzymywanie zwierząt:
  • legowiska,
  • dostęp do wody,
  • wybiegi,
  • kontrola stanu zdrowia, profilaktyka i leczenie, zwalczanie pasożytów
 • formalności:
  • prowadzenie rejestru zwierząt,
  • przeszkolenie personelu.

Nie spełnianie wymagań weterynaryjnych (o ile jednocześnie wystąpiło zagrożenie epidemiczne lub epizootyczne), może spowodować zastosowanie środków nadzoru w postaci wstrzymania działalności schroniska do czasu usunięcia uchybień, lub też - w przypadku ich nie usunięcia, - wydania zakazu prowadzenia działalności.

Spotykane w praktyce interpretacje tych wymagań przez organy Inspekcji:

 • Wymóg ogrodzenia jest spełniony pomimo masowych ucieczek psów (np. Białogard -2015 psów w 2009 r., w Rudzie Śląskiej - 188 psów w 2004 r., w Bytomiu - 102 psy w 2010 r., w Ostrowi Maz. - 106 psów w 2004 r. i 105 psów w 2005 r.).
 • Wymagane legowiska nie oznaczają osobnego legowiska dla każdego psa (Wojtyszki).
 • Swobodne poruszanie się w boksach jest zapewnione, gdy zwierzęta w boksach mogą jeszcze zachować naturalną pozycję ciała (wskazanie na art. 6 pkt 10. u.o.z.).
 • Zapewnienie wybiegów może oznaczać w praktyce wyprowadzenie psa na wybieg raz na dwa tygodnie (Chrcynno).
 • Boksy na kwarantannę nie muszą być ani dla pojedynczych zwierząt, ani izolowane od innych boksów (taka zbiorowa i przymusowa "kwarantanna" pełni tę rolę, że ułatwia zakażanie się każdego z przyjmowanych psów, co zwiększa przepustowość schroniska i obroty przedsiębiorcy).
 • Przeszkolenie pracowników oznacza "szkolenie zakładowe" przeprowadzone przez podmiot prowadzący schronisko.
 • Kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych odbywa się poprzez kontrolowanie dokumentacji. (Ostrów Mazowiecka).