Śląsk.02.36.1254
UCHWAŁA Nr XLVI/652/2002
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZINIE
z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Będzin a tym samym zapewnienia opieki tym zwierzętom.
(Katowice, dnia 27 maja 2002 r.)
Działając na podstawie:
Art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) oraz Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753)
po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego w gminie Będzin Rada Miejska w Będzinie
uchwala:
§ 1. Podjąć działania o charakterze ciągłym na terenie gminy Będzin w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt a tym samym zapewnienia im opieki zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Będzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/433/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28.12.2000 r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Będzin a tym samym zapewnienia opieki tym zwierzętom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Szczegółowe zasady zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz warunki ich wyłapywania na terenie Gminy Będzin
Rozdział I
Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub pogryzły człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji.
Rozdział II
1. Działania w zakresie stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych w szczególności psów prowadzone będą przez specjalistyczną firmę. Gmina Będzin ma zawartą umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z firmą: Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jurczyk ul. Strumień-Wierczki 27 42-400 Zawiercie.
2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.).
3. Wyłapywane zwierzęta przewożone będą do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Gmina Będzin ma zawartą umowę z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie mającym swą siedzibę w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36.
Rozdział III
Transport zwierząt bezdomnych będzie się odbywał środkami przystosowanymi do tego celu oraz w odpowiednich warunkach, a w szczególności:
1. Pojazdy używane do transportu powinny być wyposażone w ażurowe klatki dla zwierząt.
2. Zwierzęta bezdomne będą prawidłowo ulokowane.
3. Ściany i podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię łatwo zmywalną, umożliwiającą utrzymanie higieny.
4. Zwierzętom bezdomnym chorym lub rannym należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną.
5. Środek używany do transportu zwierząt bezdomnych będzie zaopatrywany w "Książkę mycia i dezynfekcji pojazdu" potwierdzoną przez Inspekcję Weterynaryjną - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie.
Rozdział IV
1. Wydawanie wyłapywanych zwierząt zgłaszającym się po nie właścicielom następuje odpłatnie ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36.
2. Właściciel zwierzęcia pokrywa w tym wypadku koszty związane z wyłapywaniem zwierzęcia, transportem do schroniska wraz z kosztem jego utrzymania w schronisku do czasu wydania zwierzęcia.
3. Inne wyłapywane zwierzęta bezdomne dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji zostaną zakwalifikowane do wydania osobom chętnym w ich nabyciu.