UCHWAŁA Nr 37/VI/2007
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy BLACHOWNIA oraz o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 21 marca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Częstochowie i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie,
Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina podejmuje działania w zakresie wyłapywania na swym terenie zwierząt bezdomnych.
2. Na terenie gminy Blachownia wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.
3. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane interwencyjnie, bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego właściwe zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym gmina posiada aktualnie podpisaną umowę na działalność w tym zakresie.
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt, z którym gmina posiada aktualnie podpisaną umowę na działalność w tym zakresie.
2. Adres schroniska dla bezdomnych zwierząt będzie podawany do publicznej wiadomości każdorazowo po dokonaniu wyboru odpowiedniego podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie.
§ 4. Zwierzętom rannym lub chorym należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną.
§ 5. 1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia jego wydawanie odbywać się będzie odpłatnie.
2. Właściciel zwierzęcia pokrywa w tym przypadku koszty związane z wyłapaniem, transportem do schroniska, utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.