UCHWAŁA Nr 60/VII/2007
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Boronów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
(Katowice, dnia 28 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) i z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), § 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1998 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998 r. Nr 116 poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lublińcu i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce koło w Lublińcu.
Rada Gminy w Boronowie
uchwala:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt prowadzone są z urzędu lub na podstawie zgłoszeń mieszkańców o pozostawionych bez opieki zwierzętach, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone przedsiębiorcy w drodze umowy, który posiada niezbędne urządzenia techniczne gwarantujące humanitarny sposób wyłapywania i transportowania zwierząt, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
§ 2. 1. Wyłapane zwierzęta są przewożone bezpośrednio do schroniska.
2. Zwierzęta domowe wyłapane i odtransportowane do schroniska mogą zostać odebrane przez właściciela, po uregulowaniu należności za pobyt zwierzęcia w schronisku.
3. Wyłapywane zwierzęta będą przewożone i oddawane pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt, którym podmiot zajmujący się wyłapywaniem zwierząt będzie miał podpisaną stosowną umowę.
4. Adres schroniska dla bezdomnych zwierząt będzie podany do publicznej wiadomości każdorazowo po dokonaniu wyboru odpowiedniego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 3. Sposób dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami jest następujący:
1. aukcja zwierząt,
2. adopcja zwierząt,
3. zwierzęta nie odebrane ze schroniska przez właściciela do 14 dni - przechodzą całkowicie na własność schroniska,
4. pozostawienie zwierząt w schronisku na czas nieograniczony.
§ 4. 1. Wyłapane bezdomne zwierzęta ciężko chore, cierpiące, ranne, które ze względów epidemiologicznych lub humanitarnych powinny być natychmiast uśpione - nie będą odwożone do schroniska lecz natychmiast uśpione przez lekarza weterynarii.
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt ciężko chorych lub cierpiących, które ze względów epidemicznych lub humanitarnych powinny być uśpione w terminie natychmiastowym.
3. Zabieg eutanazji przeprowadza lekarz weterynarii zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr 32/XXIX/2006 Rady Gminy Boronów dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie: określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Boronów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.