UCHWAŁA Nr IX/39/2007
Rady Gminy w Brennej
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad, warunków wyłapywania oraz dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami
(Katowice, dnia 21 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej
Rada Gminy w Brennej
uchwala, co następuje:
§ 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta podejmuje się działania mające na celu ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brenna prowadzone będzie w sposób stały, na podstawie zgłoszeń kierowanych do Urzędu Gminy Brenna lub Policji.
2. Wyłapywaniem obejmuje się zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką przebywały.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę prowadzącego tego rodzaju działalność lub podmiot prowadzący schronisko.
4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
5. Zwierzęta które zostały wyłapane i odwiezione do schroniska mogą być odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska, po uregulowaniu kosztów jego wyłapywania, przewiezienia do schroniska i pobytu w schronisku.
6. Zwierzęta nie odebrane przez właścicieli w terminie określonym w pkt 5 mogą zostać oddane osobom zainteresowanym, gwarantującym objęcie zwierzęcia właściwą opieką.
§ 3. Wykonanie uchwały i nadzór powierzyć Wójtowi Gminy Brenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.