UCHWAŁA Nr X/50/2007
Rady Gminy w Chełmie Śląskim
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski oraz o dalszym z nimi postępowaniu
(Katowice, dnia 5 listopada 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Rada Gminy w Chełmie Śląskim
uchwala
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywaniu podlegać będą bezdomne zwierzęta tj. zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, pogryzły człowieka lub wyrządziły inne szkody, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.
§ 3. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim bądź na Komendę Powiatową Policji w Bieruniu.
§ 4. Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, prowadzone będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej na podstawie zawartej z Gminą umowy.
§ 5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożeń dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 6. 1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
2. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późn.).
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 14 dni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane lub oddane nowemu właścicielowi.
§ 7. Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.
§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo na terenie Gminy Chełm Śląski.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.