Śląsk.03.39.1121
UCHWAŁA Nr IX/68/2003
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz o dalszym z nimi postępowaniu.
(Katowice, dnia 28 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czechowice-Dziedzice ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywaniu podlegać będą bezdomne zwierzęta tj. zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, pogryzły człowieka lub wyrządziły inne szkody, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.
§ 3. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnch zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej lub na Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach.
§ 4. Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt a w szczególności psów prowadzone będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.
§ 5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 6. Wyłapywane bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska.
Informacja dotycząca adresu schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta po ich wyłapaniu będzie dostępna w tut. Urzędzie.
§ 7. Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.
§ 8. Wydawanie wyłapanych zwierząt ich właścicielom odbywać się będzie za zwrotem kosztów związanych z ich wyłapaniem oraz ich utrzymaniem w schronisku do czasu wydania.
§ 9. Wyłapane bezdomne zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po okresie 2 tygodni przechodzą na własność schroniska, w którym się znajdują.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 11. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.