Uchwała Nr LIV/1028/06
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2006 roku
w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz 1002 z późn. zm.) oraz art.3 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

§ 1
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza będzie prowadzone w sposób stały, na podstawie pojedynczych zgłoszeń o pozostawionych bez opieki zwierzętach domowych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas przebywało, a w szczególności zwierząt chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 2
Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt będą podejmowane interwencyjnie, całodobowo po zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim Wydziale Ekologii i Rolnictwa, Komendzie Straży Miejskiej lub Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
§ 3
Zwierzęta pozostawione bez opieki w tym psy nie posiadające obroży z danymi właściciela, uznawane będą za bezdomne i podlegać będą wyłapywaniu i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt na okres pierwszych 14 dni na podstawie zawartej przez gminę umowy ze schroniskiem.
§ 4
1. Zwierzęta bezdomne wyłapane i przewiezione do schroniska mogą być odebrane przez właściciela po ustaleniu terminu i warunków odbioru ze schroniskiem, w którym zwierzę jest przetrzymywane.
2. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów będzie przeprowadzał podmiot, z którym Gmina posiada zawartą umowę.
3. Wyłapywanie zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawało im cierpienia i niepotrzebnego stresu.
§ 5
Transport zwierząt będzie odbywał się zgodnie z warunkami określonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w decyzji o dopuszczeniu środka transportu przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, tj. zapewniającego zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególności:
1. przestrzeń ładunkową, umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,
2. właściwą wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn.
3. część ładunkowa dla przewożonych zwierząt winna być oddzielona od części osobowej.
§ 6
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych zwierząt.
2. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom chorym lub rannym niezależnie od stanu zdrowia zwierzęcia, następuje niezwłocznie po podjęciu czynności przez lekarza weterynarii, który decyduje o dalszym leczeniu zwierzęcia, odwiezieniu do schroniska lub poddaniu go eutanazji.
3. O zabiegu eutanazji zwierzęcia, które ucierpiało w kolizji drogowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, decyduje lekarz weterynarii, z którym gmina posiada zawartą umowę na udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej.
4. Zabieg eutanazji przeprowadza lekarz weterynarii zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, przy zachowaniu zasad etyki i humanitaryzmu.
§ 7
W przypadku zgłoszenia rannych dziko żyjących zwierząt należy powiadomić koło łowieckie w celu podjęcia dalszego postępowania.
§ 8
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt należy do obowiązków właścicieli zwierząt oraz do właścicieli nieruchomości.
§ 9
Prezydent Miasta zapewnia na podstawie umowy zawartej z wyspecjalizowaną firmą, zbieranie z terenów gminnych, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Robert Koćma