Śląsk.01.31.731
UCHWAŁA NR IX/81/2001
RADY GMINY W DĄBROWIE ZIELONEJ
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Katowice, dnia 28 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 1997 roku) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Dąbrowa Zielona odbywać się będzie stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
W razie wystąpienia wzrostu liczby błąkających się zwierząt Zarząd Gminy określi termin wyłapywania bezdomnych zwierząt i poda go do publicznej wiadomości.
Wyłapywanie odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.).
§ 2. Z podmiotem wykonującym wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa określająca zasady wyłapywania zwierząt i ich przetrzymywanie przed przewiezieniem do schroniska.
§ 3. Wyłapywane zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.