UCHWAŁA Nr V/28/07
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Katowice, dnia 9 marca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 1002 z późn. zm.) oraz w oparciu o opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Rybniku
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:
Przyjąć następujący tryb wyłapywania i dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi.
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych w szczególności psów na terenie Gminy Gaszowice ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywane zwierzęta podlegają przewiezieniu do posiadającego stosowne uprawnienia schroniska, gdzie zapewnia się im opiekę i pomoc weterynaryjną.
§ 3. Wykonanie czynności opisanych w § 1 Gmina zleca na podstawie umowy cywilnoprawnej podmiotowi prowadzącemu schronisko, lub innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia.
§ 4. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych będą podejmowane po zgłoszeniu interwencyjnym w Urzędzie Gminy albo Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.