UCHWAŁA Nr VI/26/07
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 marca 2007 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gilowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 10 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żywcu
Rada Gminy Gilowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren Gminy Gilowice.
§ 2. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się tj. przebywająca w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka.
2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane na wniosek mieszkańców lub z urzędu.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt będzie prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiedni sprzęt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały na podstawie pojedynczych zgłoszeń.
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienie doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych oraz właściwej opieki weterynaryjnej.
§ 5. Transport bezdomnych zwierząt powinien odbywać się środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gilowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.