UCHWAŁA Nr VI/139/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Gliwice bezdomnych zwierząt oraz przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt
(Katowice, dnia 8 czerwca 2007 r.)
Działając na podstawie
- art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.)
- art. 11 ust. 1 i 3 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106 z 2003 roku poz. 1002 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 z 1998 r., poz. 753)
Po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, oddział w Zabrzu,
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:
Rozdział I
Opieka nad zwierzętami
1. Osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi są ich właściciele lub osoby, które takiej pieczy się podjęły. Podstawowy zakres opieki oraz warunki bytowania zwierząt określa ustawa z dnia 21.08.1997 r., o ochronie zwierząt.
2. W celu zapewnienia tymczasowego schronienia bezdomnym zwierzętom - Miasto Gliwice prowadzi Schronisko dla zwierząt - jednostkę organizacyjną Miasta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Rozdział II
Wyłapywanie zwierząt
1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach i warunkach określonych Rozporządzeniem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 r., w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 z 1998 r., poz. 753).
3. Wyłapywanie zwierząt odbywa się stale - zwierząt chorych, niebezpiecznych, agresywnych lub ras i gatunków za takie uznawanych, a także stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka lub innych zwierząt, a w szczególności zagrożeń epidemią lub innych zagrożeń środowisku człowieka.
4. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone przez służby Schroniska.
5. Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt można zgłaszać bezpośrednio do Schroniska lub telefonicznie do Straży Miejskiej lub Urzędu - podając miejsce, w którym się znajdują.
6. Wyłapywane zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla zwierząt lub innego miejsca zapewniającego im opiekę
7. Po wyłapaniu i przewiezieniu do miejsca schronienia zwierzęta będą poddane następującym czynnościom:
- Oględzinom, pomocy weterynaryjnej, wymaganym szczepieniom
- Kwarantannie
- Uśpieniu, w przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 1002 ze zm.)
8. Osoby, pod opieką których uprzednio pozostawały wyłapane zwierzęta - powinny je odebrać ze schroniska dla zwierząt w terminie 7 dni od dnia przybycia do Schroniska - po okazaniu dokumentów wskazujących na uprzednie posiadanie zwierzęcia, a w szczególności: dowodu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień zwierzęcia i zaświadczenia o rejestracji, jeśli zwierzę podlega rejestracji oraz po uiszczeniu kosztów związanych z ich:
- Wyłapaniem i transportem
- Utrzymaniem
- Leczeniem
- Innymi zabiegami, które uznano za niezbędne
Dopuszcza się prawo wcześniejszego oddania zwierzęcia nowym właścicielom na podstawie tymczasowej umowy adopcyjnej.
Rozdział III
Program ograniczania bezdomności zwierząt
1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na terenie Miasta Gliwice ustala się program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów i kotów, w tym przebywających w Schronisku dla zwierząt.
2. W budżecie Miasta na każdy rok należy przewidzieć środki finansowe na realizację programu sterylizacji i kastracji zwierząt.
3. Usypianie niezdolnych do życia zwierząt, ślepych miotów, zwierząt niebezpiecznych i groźnych dla człowieka lub zagrażających życiu innych zwierząt odbywa się z ich poszanowaniem jak istot żywych.
Rozdział IV
Poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt znajdujących się w Schronisku dla Zwierząt
1. Schronisko dla zwierząt uprawnione jest do sprzedaży znajdujących się w Schronisku zwierząt lub ich nieodpłatnego oddania pod opiekę zainteresowanych osób.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt następuje poprzez stałą współpracę z mediami, organizowanie imprez i akcji na rzecz zwiększenia liczby adopcji zwierząt, a także poprzez prowadzenie strony internetowej Schroniska dla Zwierząt.
Rozdział V
Postanowienie końcowe
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.