UCHWAŁA Nr V/28/07
Rady Gminy Godów
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Godów i dalszego postępowaniu z tymi zwierzętami
(Katowice, dnia 22 marca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
Rada Gminy Godów
uchwala:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Godów ma charakter stały i odbywać się będzie z inicjatywy Wójta Gminy w przypadku stwierdzenia zagrożenia, bądź interwencyjnie po uzyskaniu zgłoszenia o występującym zagrożeniu bezpieczeństwa dla ludzi ze względu na pojawienie się takiego zwierzęcia.
§ 2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz umieszczanie w schronisku będzie przeprowadzane przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych.
§ 4. Wyłapywane zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Norwida, na podstawie odrębnej umowy.
§ 5. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych informację na temat:
a) terminu wyłapywania
b) terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane
c) adres schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta po wyłapaniu
d) nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie.
§ 6. Postanowienia § 5 nie mają zastosowania w przypadku interwencyjnego wyłapywania zwierząt bezdomnych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, oraz w przypadku, gdy dotyczy ono zwierząt chorych lub rannych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.