UCHWAŁA Nr V/32/07
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gorzyce oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
(Katowice, dnia 5 kwietnia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
Rada Gminy Gorzyce
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gorzyce będzie prowadzone przez jednostkę, z którą Gmina Gorzyce zawarła stosowną umowę w sposób stały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, na podstawie pojedynczych zgłoszeń.
§ 2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu do Urzędu Gminy, sołtysów lub Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał cierpienia.
§ 4. Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt do schroniska dla zwierząt, z którym gmina zawarła stosowną umowę.
§ 5. Nieodebrane przez właścicieli w terminie 14 dni zwierzęta domowe oraz takie, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela mogą zostać przekazane do adopcji.
§ 6. Wykonanie uchwały, wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.