UCHWAŁA Nr VII/62/2007
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Istebna
(Katowice, dnia 23 sierpnia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), a także art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie oraz po zasięgnięciu opinii Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy:
Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje:
§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych jest teren Gminy Istebna.
§ 2. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne, oraz wałęsające się tj. przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka.
2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane na wniosek mieszkańców lub z urzędu.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego im cierpienia.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały, na podstawie pojedynczych zgłoszeń.
2. Złapane zwierzę zostanie umieszczone, na co najmniej 14 dni w schronisku dla bezdomnych zwierząt na podstawie uprzedniego uzgodnienia z podmiotem prowadzącym schronisko.
3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia doprowadzonym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, oraz właściwej opieki weterynaryjnej.
4. Zwierzę, które nie zostanie odebrane przez właściciela w terminie określonym w punkcie 2, może zostać sprzedane, lub przekazane do adopcji nowemu właścicielowi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.