UCHWAŁA Nr 50/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janów
(Katowice, dnia 29 czerwca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr.116 poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Częstochowa ul. Wolności 77/79,
Rada Gminy Janów
uchwala:
§ 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy i wymaga humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz zadawać im cierpień.
§ 4. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmować się podmiot gospodarczy, działający na podstawie zawartej umowy.
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska.
2. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez 30 dni.
3. Po terminie, o którym mowa w ust. 2, zwierzęta mogą być oddane do adopcji nieodpłatnej.
§ 6. Właściciele zwierząt, w terminie, o którym mowa w § 5 ust.2 mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownych opłat ustalonych w cenniku i pobieranych przez schronisko.
§ 7. 1. Dopuszczalne jest przeprowadzanie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na zwierzętach uznanych za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia oraz kalekich i nieuleczalnie chorych.
2. Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny przez upoważnionych lekarzy weterynarii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
§ 8. Na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania następujące dane:
1) termin wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie,
4) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt bezdomnych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.