Uchwała Nr XVII/159/2004

Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jasienica oraz o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej

Rada Gminy Jasienica

uchwala:

§ 1

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Jasienica ma charakter stały.

§ 2

Wyłapywaniu podlegać będą bezdomne zwierzęta, tj. zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, pogryzły człowieka lub wyrządziły inne szkody, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.

§ 3

Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Gminy Jasienica lub na Komisariat Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu.

§ 4

Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów prowadzone będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.

§ 5

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.

§ 6

Wyłapywane bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska. Informacja dotycząca adresu schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta po ich wyłapaniu będzie dostępna w tutejszym urzędzie.

§ 7

Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.

§ 8

Wydawanie wyłapanych zwierząt ich właścicielom odbywać się będzie za zwrotem kosztów związanych z ich wyłapaniem oraz ich utrzymaniem w schronisku do czasu wydania.

§ 9

Wyłapane bezdomne zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po okresie 2 tygodni przechodzą na własność schroniska, w którym się znajdują.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 11

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jasienica.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Użyto pieczęci:

RADA GMINY JASIENICA

PRZEWODNICZĄCY RADY Jerzy Czudek

Podpisał:

Jerzy Czudek