Śląsk.03.58.1831
UCHWAŁA Nr IX/181/2003
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
(Katowice, dnia 11 lipca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami).
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwala:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jastrzębie Zdrój będzie miało charakter stały.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie podmiot gospodarczy, z którym zawarta zostanie odpowiednia umowa.
§ 2. Transport bezdomnych zwierząt odbywać się będzie środkami do tego celu przystosowanymi i winien być prowadzony w odpowiednich warunkach.
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta będą odwożone do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida, utrzymywanego przez Miasto.
2. Zwierzęta nie odebrane ze schroniska w ciągu 21 dni przez prawowitych właścicieli, mogą być adoptowane nieodpłatnie przez nowych pełnoletnich nabywców, zwanych dalej nabywcami.
3. W przypadku nie odebrania bezdomnych zwierząt przez prawowitych właścicieli lub nabywców zwierzęta pozostają w schronisku.
§ 4. Psy i koty dowiezione do schroniska podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
§ 5. Nieuleczalnie chore zwierzęta zostaną poddane eutanazji po orzeczeniu lekarza weterynarii.
§ 6. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi w schronisku w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych sprawował będzie lekarz weterynarii.
§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.
2. Traci moc Uchwała nr XLV/777/98 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich ewentualnego wyłapywania.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.