Śląsk.01.13.302
UCHWAŁA NR XXXII/325/2001
RADY MIEJSKIEJ W KNUROWIE
z dnia 25 stycznia 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 20 marca 2001 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póżn. zmianami), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), art. 4 § 1 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718)
Rada Miejska w Knurowie
uchwala:
§ 1. Wprowadzenie obowiązku stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Knurowa. Obowiązek ten realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z podmiotem, o którym mowa w § 5.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a wszczególności psy i koty, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub inne upoważnione osoby, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
§ 3. 1. Zarząd Miasta co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem stałego wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
a) terytorium zasięgu akcji,
b) podmiot wykonujący wyłapywanie,
c) adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapywaniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następuje przez publikację w prasie lokalnej i pisemną informację na tablicach ogłoszeń.
§ 4. Wyłapywanie stałe obejmuje następujące działania:
a) ustalenie miejsca przebywania zwierzęcia bezdomnego,
b) przeprowadzenie wyłapywania przez właściwy podmiot,
c) przewiezienie i umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku.
§ 5. Zarząd Miasta zawiera umowę o stałe wyłapywanie zwierząt bezdomnych z podmiotem zawodowo trudniącym się tą działalnością. Umowa obejmuje także wyłapywanie interwencyjne w uzasadnionych wypadkach.
§ 6. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza Straż Miejska w oparciu i własne ustalenia lub na podstawie potwierdzonej informacji mieszkańców.
§ 7. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki lub zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania. Właściciele zwierząt będą mogli je odzyskać w okresie 14 dni od daty przeprowadzenia akcji. Po tym okresie zwierzęta pozostaną w dyspozycji schroniska.
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwałę podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w formie rozplakatowania w Urzędzie Miasta oraz przez publikację w "Przeglądzie lokalnym".
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.