UCHWAŁA Nr IV/27/2007
Rady Gminy Kornowac
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
(Katowice, dnia 6 marca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Rada Gminy Kornowac
uchwala:
§ 1. Uchwała określa tryb wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Kornowac i zasad postępowania z tymi zwierzętami.
§ 2. Wyłapywaniu podlegają znajdujące się na obszarze Gminy Kornowac zwierzęta domowe i gospodarcze, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez ich posiadaczy.
§ 3. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały i jest dokonywane na podstawie zgłoszeń lub w oparciu o ustalenia dokonane przez straż gminną lub Policję.
2. Wyłapywania zwierząt bezdomnych może dokonywać wyłącznie podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Kornowac zawrze umowę w tym zakresie.
§ 4. 1. W przypadku ustalenia właściciela albo opiekuna zwierzę jest zwracane tym osobom.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 ponoszą koszty wyłapania, przewozu do schroniska, pobytu w schronisku zwierząt stanowiących ich własność lub będących pod ich opieką.
3. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, zwierzęta bezdomne umieszcza się w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina Kornowac zawarła umowę.
§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.