U C H W A Ł A
Nr XVII/264/2000
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu wyłapywania bezdomnych zwierząt
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U Nr 111 , poz. 724 i z 1998 roku Nr 106 poz. 668 i Nr 113 poz. 715) Rada Miejska w Krapkowicach po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zasięgnięciu opinii Przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb wyłapywania zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice oraz w prasie lokalnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/264/2000 z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu wyłapywania bezdomnych zwierząt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt tj. zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłądziły lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały - oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U Nr 111 poz. 724, z 1998 r Nr 106 poz. 668 i Nr 113 poz. 715) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) oraz postanowienia niniejsze.

II ZASADY I TRYB WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
2.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na terenie Miasta i Gminy Krapkowice i będzie miało charakter stały zgodnie harmonogramem oraz na konieczną interwencję w okresie między terminami.
2.2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt mogą prowadzić jedynie podmioty które :
posiadają niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów,
posiadają odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt;
posiadają, zapewnioną w razie potrzeby, pomoc lekarsko - weterynaryjną dla wyłapywanych zwierząt ;
posiadają zapewnione miejsce do przetrzymania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt;
posiadają możliwość niezwłocznego przewiezienia wyłapanych zwierząt do schroniska dla zwierząt,
gwarantują iż wszystkie urządzenia i środki używane do wyłapywania, transportowania i przechowywania wyłapanych zwierząt nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadające im cierpienia;
prowadzą schronisko lub są przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 23.12.1988 r o działalności gospodarczej (Dz .U. Nr 4 poz. 324 z 1990 r z późn. zmianami) i podpiszą stosowną umowę z Zarządem Miasta
2.3. Wyłapywane zwierzęta o których mowa w pkt. 1 powinny mieć zapewnioną opiekę oraz być przetrzymywane w warunkach odpowiednich dla ich fizjologii i charakteru.
2.4. Właściwe organy i jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane są do poinformowania mieszkańców na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem o:
terminie przeprowadzanych akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt; podmiocie prowadzącym akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt podając w szczególności nazwę podmiotu, jego adres / siedzibę / i możliwość komunikacji z nimi;
granicach terenu na których zwierzęta będą wyłapywane
adres schroniska, w którym wyłapane zwierzęta będą przetrzymywane.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące akcji wyłapywania zwierząt podlegają obowiązkowi podania do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie na którym zwierzęta będą wyłapywane oraz w ogólnie dostępnych środkach przekazu, działających na tym terenie.
3.2. Właściwe jednostki organizacyjne urzędu zobowiązane są do prowadzenia ogólnie dostępnej ewidencji, pozwalającej ustalić miejsce pobytu wyłapanego zwierzęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa