UCHWAŁA Nr VI/41/2007
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 27 marca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krzanowice oraz dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 14 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. i 41 ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106. poz. 1002 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 573), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Raciborzu i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Raciborzu
Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:
§ 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta podejmuje się działania mające na celu ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren Gminy Krzanowice.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stał/ i podejmowane jest na podstawie zgłoszeń, w oparciu o ustalenia poczynione przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Krzanowicach o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu umieszczane będą w schronisku dla zwierząt.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcą posiadającego właściwe zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz Krzanowic zawrze stosowną umowę,
5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz poszczególnych sołectwach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.