Śląsk.03.82.2218
UCHWAŁA Nr VIII/82/2003
RADY GMINY W KRZYŻANOWICACH
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 19 sierpnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) w oparciu o opinie: Powiatowego Inspektora Weterynarii w Raciborzu i Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Rybniku
Rada Gminy w Krzyżanowicach uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacja o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Krzyżanowice, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone przedsiębiorcy w drodze umowy.
§ 4. 1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym
- przetrzymywaniu przez 14 dni.
2. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn.zm.).
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 2 tygodni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane.
4. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów jego utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
§ 5. 1. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.