Śląsk.01.41.1021
UCHWAŁA NR XXVI/152/2001
RADY MIEJSKIEJ ŁAZ
z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łazy.
(Katowice, dnia 3 lipca 2001 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), art. 4 § 1 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) - Rada Miejska Łaz
uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Łazy.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwałę podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w formie rozplakatowania w Urzędzie Miasta i Gminy Łazy oraz poprzez publikację w "Echach Łaz".
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK
Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt
1. Gmina Łazy zobowiązuje się do zorganizowania stałego (według potrzeb) wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
2. Wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie na terenie całej Gminy.
3. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną poddane obserwacji i w razie podejrzenia o zakażenie pozostaną na terenie pow. Zawierciańskiego, a dopiero za zgodą urzędowego lekarza weterynarii zostaną przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Zarząd Miasta i Gminy Łazy zawarł umowę.
4. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzane będzie przez podmiot, z którym Zarząd Miasta i Gminy Łazy zawarł umowę.
5. W przypadku złapania zwierzęcia biegającego bez opieki, jego właściciel będzie ponosił koszty przetrzymania w schronisku.