UCHWAŁA Nr VII/33/2007
Rady Gminy Milówka
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Milówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 25 kwietnia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 - z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 573) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 - z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu Gminy, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żywcu i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Ochrony Zwierząt "Animals",
Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Na terenie Gminy Milówka wprowadza się stałe i okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych.
2. Stałe wyłapywanie zwierząt bezdomnych, przeprowadzane będzie każdorazowo na podstawie zgłoszenia obywateli lub Policji, o błąkających się bez opieki zwierzętach.
3. Okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie jeden raz w roku, we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.
§ 2. Kryteria uznania zwierząt domowych za bezdomne oraz sposób informowania mieszkańców Gminy Milówka o przystąpieniu do wyłapywania okresowego, zawierają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz. 753).
§ 3. 1. Wyłapane bezdomne zwierzęta domowe przewożone będą do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Żywcu, które rozstrzyga o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2. Po przewiezieniu do Schroniska, o którym mowa w § 3 ust. 1, zwierzę:
- poddane zostaje badaniu weterynaryjnemu i ewentualnemu leczeniu,
- zostaje umieszczone w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę, a po jej odbyciu
- pozostaje w Schronisku do czasu przewidzianego w Regulaminie Schroniska.
3. Schronisko może oddać zwierzę wyłapane na terenie Gminy Milówka do adopcji lub pod opiekę osobom zainteresowanym, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia wyłapania.
4. W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, zostanie ono wydane właścicielowi po uiszczeniu przez niego kosztów poniesionych przez Schronisko.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawarcia ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu, umowy o przeprowadzanie stałego i okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz o realizację dalszego postępowania z tymi zwierzętami, ustalonego w niniejszej Uchwale.
§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu przez jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na stronie internetowej Gminy Milówka oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach Gminy Milówka.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.