Śląsk.01.49.1286
UCHWAŁA NR XXIII/227/2001
RADY GMINY W MSTOWIE
z dnia 22 czerwca 2001 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mstów.
(Katowice, dnia 20 lipca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), Rada Gminy w Mstowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mstów ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt będzie w miarę potrzeb zlecane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.
§ 3. Informacje o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapywaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mstów, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 4. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, w celu zapewnienia im opieki.
§ 5. Odpowiedzialny pracownik Urzędu Gminy obowiązany jest każdorazowo powiadomić Regionalny Inspektorat Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami o terminie wyłapywania oraz jaki podmiot gospodarczy będzie wykonywał zlecenie, a także do jakiego schroniska będą przewożone bezdomne zwierzęta.
§ 6. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Mstów.
§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.