UCHWAŁA Nr V/22/2007
Rady Gminy Mszana
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi
(Katowice, dnia 17 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z 1997 r. z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
Rada Gminy Mszana
uchwala:
przyjąć następujący tryb wyłapywania i dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów na terenie Gminy Mszana ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywane zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska lub miejsca przetrzymywania zwierząt, gdzie zapewnia się im opiekę i pomoc weterynaryjną.
§ 3. Wykonanie czynności opisanych w § 1 Gmina Mszana zleca podmiotowi prowadzącemu schronisko lub podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 4. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji w Urzędzie Gminy Mszana.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.