Śląsk.03.10.383
UCHWAŁA Nr V/39/2003
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Katowice, dnia 27 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724z późn. zm.) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) - po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Raciborzu i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Raciborzu
Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacja o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt w którym będą umieszczane po wyłapaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Nędza, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone przedsiębiorcy w drodze umowy.
§ 4. 1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
2) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
3) niezbędnym szczepieniem profilaktycznym,
4) przetrzymywaniu przez 14 dni.
2. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.).
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 2 tygodni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane.
4. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów jego utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.
§ 6. 1. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich Sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.