Śląsk.03.40.1143
UCHWAŁA Nr VII/70/2003
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie gminy Ogrodzieniec.
(Katowice, dnia 29 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z późn. zm.) - po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zawierciu oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:
§ 1. Podjąć działania o charakterze ciągłym na terenie Gminy Ogrodzieniec w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Szczegółowe zasady zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz warunki ich wyłapywania na terenie Gminy Ogrodzieniec
§ 1. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub pogryzły człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas przebywało.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, jest prowadzone przez cały rok.
3. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji lub z urzędu.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt, poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy na słupach ogłoszeniowych a także w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
a) termin wyłapywania zwierząt,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska,
d) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu,
e) podmiot wykonujący wyłapywanie.
5. W przypadkach:
a) pojedynczych zwierząt,
b) podejrzenia o wściekliznę,
c) zagrożenia lub szczególnej uciążliwości dla ludzi
wyłapywanie zwierząt bezdomnych następuje niezwłocznie. W tych przypadkach zapisu w punkcie 4 nie stosuje się.
§ 2. 1. Działanie w zakresie stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych prowadzne będą przez przedsiębiorcę, który uzyska zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie nadawać im cierpienia - zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.).
3. Wyłapane zwierzęta przewożone będą niezwłocznie do miejsca przetrzymywania a następnie do schroniska, bądź bezpośrednio do schroniska. Miejsce przetrzymywania i schronisko będą uzgodnione z podmiotem, o którym mowa w pkt. 1.
§ 3. 1. Transport zwierząt bezdomnych będzie się odbywał środkami przystosowanymi do tego celu oraz w odpowiednich warunkach.
2. Zwierzęta bezdomne powinny być prawidłowo ulokowane a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu.
3. Środki transportu powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji zwierząt.
4. Środki używane do transportu zwierząt bezdomnych muszą spełniać pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących transportu zwierząt.
5. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać środki transportu używane do przewozu zwierząt bezdomnych określi i poda do publicznej wiadomości Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określając wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
6. Warunki te będą zawarte w decyzji burmistrza zezwalającej na prowadzenie takiej działalności oraz w umowie jaką zawrze burmistrz z podmiotem wykonującym usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
7. Zwierzętom bezdomnym chorym lub rannym podmiot, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zapewnia pomoc weterynaryjną.
§ 4. 1. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą wydawane ich właścicielom po uiszczeniu przez nich kosztów związanych z wyłapaniem i opieką do czasu zgłoszenia się właściciela.
2. Te zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po kresie dwóch tygodni obserwacji, zostaną zakwalifikowane do wydania osobom chętnym do ich nabycia.