Śląsk.01.25.620
UCHWAŁA NR XXX/137/2001
RADY GMINY W OPATOWIE
z dnia 24 lutego 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Opatów.
(Katowice, dnia 7 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 z 1997 r. poz. 724 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Opatowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka na terenie gminy Opatów, w przypadku nie istnienia możliwości ustalenia właściciela (lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało) będą wyłapywane przez uprawnione przez Urząd Gminy Opatów służby.
§ 2. Wyłypywanie zwierząt ma charakter stały.
§ 3. Bezdomne zwierzęta będą umieszczane w Schronisku prowadzonym przez uprawniony podmiot.
§ 4. Właściciele lub opiekunowie mają prawo do odbioru zwierząt (po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności) w terminie do 14 dni od złapania zwierzęcia.
§ 5. Zwierzę nie odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni może być wydane osobom pragnącym posiadać zwierzę, dającym gwarancję otoczenia zwierzęcia właściwą opieką.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Opatowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.