Śląsk.01.33.852
UCHWAŁA NR III/13/2001
RADY GMINY PANKI
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Panki
(Katowice, dnia 18 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74; tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 11 z 1997 roku, poz. 724; z późniejszymi zmianami), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1988 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 roku Nr 116, poz. 753), Rada Gminy Panki
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka na terenie Gminy Panki, w przypadku nie istnienia możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę dotąd przebywało, będą wyłapywane przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały.
§ 3. Bezdomne zwierzęta będą umieszczone w schronisku prowadzonym przez uprawniony podmiot.
§ 4. Właściciele lub opiekunowie mają prawo do odbioru zwierząt (po udokumentowaniu prawa własności) w terminie 14 dni od daty złapania zwierzęcia.
§ 5. Zwierzę nie odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni może być wydane osobom pragnącym posiadać zwierzę, dającym gwarancję otoczenia zwierzęcia właściwą opieką.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Panki.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczenia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.