Śląsk.02.11.366
UCHWAŁA Nr XXXVI/237/2002
RADY MIASTA I GMINY W PILICY
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pilica.
(Katowice, dnia 19 lutego 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. nr 111 poz. 724 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116 poz. 753) Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala, co następuje
1. Zapewnić stałą opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pilica poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w zależności od zaistniałej sytuacji.
2. Zasady i warunki wyłapania zwierząt określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Pilicy.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pilica
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, gmina zobowiązuje się do zorganizowania stałego (w zależności od potrzeb) wyłapywania ich i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
2. Informacja o wyłapaniu zwierząt zostanie podana do publicznej wiadomości na 21 dni przed terminem wyłapywania zwierząt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy oraz na tablicach znajdujących się na terenie gminy i będzie zawierać orientacyjny termin rozpoczęcia wyłapywania zwierząt, granice terenu na którym będą wyłapywane, adres schroniska z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu, podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Wyłapywanie psów wg potrzeb odbywać się będzie na terenie całej gminy Pilica.
4. Gmina zapewni miejsce przetrzymywania zwierząt wyłapanych przed przeznaczeniem ich do schroniska.
5. Przy wyłapywaniu zwierząt zapewniona zostanie pomoc lekarsko - weterynaryjna.
6. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzane będzie przez podmiot z którym Zarząd Miasta i Gminy zawrze stosowną umowę.
7. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
8. W przypadku złapania psa pozostającego bez opieki jego właściciel będzie ponosił koszty przetrzymywania w schronisku.