Śląsk.01.33.856
UCHWAŁA NR XXVI/24/2001
RADY GMINY RĘDZINY
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rędziny.
(Katowice, dnia 18 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Rędzinach
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rędziny ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacje o rozpoczęciu wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Rędziny, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone w drodze umowy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
§ 4. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt.
§ 5. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rędziny.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.