UCHWAŁA Nr 85/2007
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
(Katowice, dnia 16 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały, na podstawie zgłoszeń kierowanych do Straży Miejskiej, Policji, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o pozostawionych bez opieki zwierzętach, które zabłąkały się, uciekły, zostały porzucone, są chore lub powodują zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 2. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich przewozu oraz umieszczania w schronisku jest podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, posiadający umowę z miastem Siemianowice Śląskie.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może być prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał cierpienia.
§ 4. Wyłapane zwierzęta będą niezwłocznie przewiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 5. Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 6. Zwierzętom chorym lub rannym po ich przewiezieniu na teren schroniska należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną.
§ 7. 1. Zwierzęta, które zostały wyłapane i odtransportowane do schroniska mogą być odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
2. Zwierzęta nie odebrane przez właścicieli w terminie określonym w ust. 1 mogą zostać oddane osobom zainteresowanym, gwarantującym objęcie zwierzęcia właściwą opieką.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich www.um.siemianowice.pl
Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP-N-0911/420/R/07 z dnia 11 lipca 2007 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr 85/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, w części określonej w:
- § 2 uchwały, jako niezgodnej z przepisem § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), zwanego dalej Rozporządzeniem,
- § 3 uchwały, jako niezgodnej z przepisem § 7 Rozporządzenia,
- § 5 uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).