Śląsk.03.21.642
UCHWAŁA Nr V/35/2003
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Katowice, dnia 26 marca 2003 r.)
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)
- art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.),
- § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753)
po uzgodnieniu z Miejskim Inspektoratem Weterynarii w Gliwicach i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Zabrzu
Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice ma charakter stały.
§ 2. Informacje o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapywaniu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Sośnicowice, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone przedsiębiorcy w drodze umowy.
§ 4. 1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
- przetrzymaniu przez okres 14 dni.
2. Zwierzę może być uśmiercone w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 2 tygodni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane.
4. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów jego utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
§ 6. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.