Śląsk.03.53.1659
UCHWAŁA Nr 135/XI/2003
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w zapisie § 3 pkt. 3 Uchwały N r XXV/480/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 października 2000 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Sosnowca.
(Katowice, dnia 23 czerwca 2003 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1.5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późn. zmianami) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724, z późn. zmianami) i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:
§ 1. Wprowadzić zmianę w zapisie § 3 pkt. 3 Uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób:
3.1. Stały - na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa
lub
3.2. Okresowy - nie rzadziej niż jeden raz w roku przed sezonem zimowym na obszarze całego miasta".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.