Śląsk.03.67.2007
UCHWAŁA NR IX/40/70/2003
RADY GMINY SUSZEC
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Suszec
(Katowice, dnia 24 lipca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753)
Rada Gminy Suszec
uchwala:
§ 1. Zapewnić stałą opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Suszec poprzez ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w zależności od zaistniałej sytuacji.
§ 2. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Suszec
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, gmina zobowiązuje się do zorganizowania stałego (w zależności od potrzeb) wyłapywania ich i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
2. Informacja o wyłapywaniu zwierząt zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 21 dni przed wyłapywaniem, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie i będzie zawierać terminy wyłapywania zwierząt, granice terenu gminy na którym będą wyłapywane, adres schroniska z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, podmiot wykonujący wyłapanie.
3. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
4. Przy wyłapywaniu zwierząt zapewniona zostanie pomoc lekarsko-weterynaryjna.
5. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
6. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzone będzie przez podmiot z którym Gmina zawarła stosowną umowę tj. Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Rybniku-Wielopolu przy ul. Majątkowej 42.
7. W przypadku złapania zwierzęcia pozostającego bez opieki jego właściciel będzie ponosił koszty przetrzymania w schronisku.