UCHWAŁA Nr XV/112/07
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec oraz dalszego postępowania z nimi
(Katowice, dnia 26 października 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r.Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106 poz. 1002 z póź. zm), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Bytomiu
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Świerklaniec ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.
§ 2. 1. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. W razie zaistnienia podejrzenia o chorobę zakaźną o wyłapywaniu zwierząt zostanie niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świerklaniec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.