Śląsk.01.83.2125
UCHWAŁA NR XXXVI/286/2001
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Świętochłowice oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Katowice, dnia 26 października 2001 r.)
Na podstawia art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 12996 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie miasta Świętochłowice podlegają stałemu wyłapywaniu.
2. Wyłapywania będzie dokonywał podmiot wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 119 poz. 773 z późn. zmianami).
§ 2. 1. Po wyłapaniu zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36 i będą podlegały w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
- przetrzymywaniu przez okres 14 dni,
2. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.).
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 2 tygodni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane.
4. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów jego utrzymania koniecznego leczenia do dnia wydania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Świętochłowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.