UCHWAŁA Nr VIII/54/2007
Rady Gminy Świnna
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Świnna
(Katowice, dnia 23 sierpnia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z póź. zm.), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 1002 z póź. zm.) oraz zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz.753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żywcu,
Rada Gminy Świnna
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie dokonywane w sposób:
stały na podstawie pojedynczych zgłoszeń o pozostawionych bez opieki zwierzętach,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywał będzie uprawniony podmiot, z którym Gmina zawrze umowę na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wprowadza się następujące zasady postępowania z wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami:
1. Przed odstawieniem wyłapanych zwierząt będą one poddane oględzinom przez lekarza weterynarii.
2. Odstawianie i odbiór wyłapanych zwierząt następować będzie na każdorazowe zgłoszenie Urzędu Gminy Świnna do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
3. W przypadku gdy zostanie ustalony właściciel zwierzęcia zostanie on poinformowany o warunkach zawrotu zwierzęcia na jego rzecz.
4. Dopuszcza się uśmiercanie zwierząt w celu skrócenia ich cierpień po stwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza weterynarii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.