Śląsk.03.14.507
UCHWAŁA Nr IV/39/2003
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Katowice, dnia 10 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Rada Miejska w Toszku
uchwala:
1. Wprowadzić obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy - miasta Toszek. Obowiązek ten realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z podmiotem o którym mowa w pkt. 6.
2. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
3. Wymienione w pkt. 2 zwierzęta, a w szczególności psy będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Toszku, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
4. Burmistrz Toszka co najmniej na 21 dni przed planowanym wyłapywaniem zwierząt, o którym mowa w pkt. 1, zawiadamia mieszkańców poprzez pisemną informację na tablicach ogłoszeń, podając do wiadomości:
- termin wyłapywania
- granice terenu, na którym będą wyłapywane
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu
- podmiot wykonujący wyłapywanie.
5. Wyłapywanie okresowe obejmuje następujące działania:
- ustalenie miejsca przebywania zwierzęcia bezdomnego
- przeprowadzenie wyłapywania przez właściwy podmiot
- przewiezienie i umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku.
6. Burmistrz Toszka zawiera umowę o okresowe wyłapywanie zwierząt bezdomnych z podmiotem zawodowo trudniącym się tą działalnością. Umowa obejmuje także wyłapywanie interwencyjne w uzasadnionych przypadkach.
7. Potrzeby przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Toszku w oparciu o własne ustalenie lub na podstawie potwierdzonej informacji mieszkańców.
8. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki lub zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania.
9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
10. Uchwałę podaje się do wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.