UCHWAŁA Nr IX/55/07
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Katowice, dnia 16 stycznia 2008 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz.1002 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wielowieś ma charakter interwencyjny.
2. Wyłapywaniem obejmuje się zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką przebywały.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt nastąpi po uzyskaniu przez Urząd Gminy informacji o pojawieniu się takiego zwierzęcia na terenie gminy.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę prowadzącego tego rodzaju działalność lub podmiot prowadzący schronisko.
5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
6. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli w skutek ucieczki lub zabłąkania się zostały objęte akcją wyłapywania.
7. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
8. Uchwałę podaje się do wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.