UCHWAŁA Nr VII/60/2007
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie Gminy Wilkowice
(Katowice, dnia 17 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./ § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753/ oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych /jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej
Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje
§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Wilkowice podlegały będą stałemu wyłapywaniu.
§ 2. Ustala się zasady wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami w postaci "Regulaminu wyłapywania i dalszego postępowania z wyłapanymi bezpańskimi zwierzętami na terenie Gminy Wilkowice" - stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Wilkowice
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
w sprawie warunków wyłapywania i dalszego postępowania z wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wilkowice
1. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub pogryzły człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod opieką której zwierze dotychczas pozostawała.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, jest prowadzone przez cały rok, za pomocą przeznaczonego do odłowu specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im cierpienia.
3. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
4. Wyłapane zwierzęta będą przewożone do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa.
5. Po wyłapaniu, zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocena stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- oznakowanie,
- niezbędne szczepienia profilaktyczne.
6. Procedurę dotyczącą dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami określa regulamin podmiotu sprawującego opiekę nad tymi zwierzętami.
7. Uśpienie zwierzęcia może nastąpić w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002).
8. Wydanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez osoby kosztów wyłapania, utrzymania w schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.
9. Wysokość kosztów, o których mowa w pkt 8 określa podmiot zapewniający zwierzętom opiekę.