Śląsk.01.70.1795
UCHWAŁA Nr XXIII/167/2001
RADY GMINY WŁODOWICE
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Włodowice.
(Katowice, dnia 20 września 2001 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 1997 r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.) Rada Gminy Włodowice
uchwala
§ 1. Zapewnić stałą opiekę bezdomnym zwierzętom (w szczególności psom) z terenu gminy Włodowice poprzez ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w zależności od zaistniałej sytuacji.
§ 2. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włodowice
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, gmina zobowiązuje się do zorganizowania stałego (w zależności od potrzeb) wyłapywania ich i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
2. Informacja o wyłapywaniu zwierząt zostanie podana do publicznej wiadomości na 21 dni przed terminem wyłapywania zwierząt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na tablicach znajdujących się na terenie gminy i będzie zawierać orientacyjny termin rozpoczęcia wyłapywania zwierząt, granice terenu na którym będą wyłapywane, adres schroniska z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu, podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Wyłapywanie psów wg potrzeb odbywać się będzie na terenie całej gminy Włodowice.
4. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
5. Przy wyłapywaniu zwierząt zapewniona zostanie pomoc lekarsko-weterynaryjna.
6. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzone będzie przez podmiot, z którym Zarząd Gminy zawrze stosowną umowę.
7. W przypadku złapania psa pozostającego bez opieki jego właściciel będzie ponosił koszty przetrzymania w schronisku.