UCHWAŁA Nr 95/VII/2007
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Woźniki oraz dalszego z nimi postępowania
(Katowice, dnia 11 czerwca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii w Lublińcu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie
Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do wyłapywania na terenie Miasta i Gminy Woźniki bezdomnych zwierząt, tj. zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki ma charakter okresowy. Ponadto odbywać się będzie gdy wystąpi zgłoszenie ze strony mieszkańców.
§ 3. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt zarządza Burmistrz Woźnik.
§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Woźnik do zawarcia umowy na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem uprawnionym do wykonywania tego rodzaju czynności.
§ 5. Informacja o terminie rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, jak również nazwie i adresie schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone po wyłapaniu, zostanie umieszczona w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, na stronie internetowej Urzędu, jak również będzie przekazana sołtysom sołectw wchodzących w skład Gminy Woźniki, celem rozpowszechnienia.
§ 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt powinno odbywać się na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. (Dz. U. nr 116, poz. 753).
§ 7. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmowane będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.
§ 8. Po wykonaniu w/w usługi, przedsiębiorca winien przekazać burmistrzowi informację o ilości wyłapanych zwierząt oraz nazwach miejscowości, w których zwierzęta zostały schwytane.
§ 9. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w schronisku, prowadzonym przez uprawniony podmiot.
§ 10. Właściciele wyłapanych zwierząt mają prawo odebrania ich ze schroniska po opłaceniu kosztów związanych z wyłapaniem i pobytem zwierzęcia w schronisku.
§ 11. W przypadku nie odebrania zwierzęcia ze schroniska w przeciągu 14 dni, licząc od dnia umieszczenia w schronisku, zwierzę może zostać oddane nowemu właścicielowi.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP-N-0911/364/R/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr 95/VII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Woźniki oraz dalszego z nimi postępowania, w części określonej w:
- § 1 uchwały jako niezgodnej z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
- § 4 uchwały jako niezgodnej z przepisem § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), zwanego dalej rozporządzeniem,
- § 7 uchwały jako niezgodnej z przepisem § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- § 8 uchwały jako niezgodnej z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.