Śląsk.03.4.203
UCHWAŁA Nr III/28/2002
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Katowice, dnia 31 stycznia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984), art. 11 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.) oraz po uzgodnieniu) z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kłobucku i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Regionalny Inspektorat w Częstochowie
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacje o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adres schroniska dla zwierząt w którym będą umieszczane po wyłapaniu, będą wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wręczyca Wielka co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone przedsiębiorcy w drodze umowy.
§ 4. 1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
- przetrzymywaniu przez okres 14 dni.
2. Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 734 z późn. zm.).
3. W przypadku nie odebrania w ciągu 2 tygodni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane.
4. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów jego utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.